Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitrianske Hrnčiarovce

ROK 2019

1. VZN č. 1/2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v MŠ a školskom zariadení, ktorého zriadovateľom je Obec Nitrianske Hrnčiarovce.

/subor/vzn--1-2019/

2. VZN č. 2/2019 - o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

/subor/vzn--2-2019/

3. DODATOK č. 1 - VZN č. 2/2019 - o určení ulíc a verejných priestranstiev

/subor/vzn-dodatok-c-1-k-vzn-c-2/

4. VZN č. 3/2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladovv školách, v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom účelovom zariadené v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Hrnčiarovce.

/subor/vzn-c-3-2019-656/

Rok 2017

VZN o financovaní MŠ so sídlom na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/vzn--1-2017-m/

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb č. 2/2017

/subor/vzn-c-2-2017/

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3/2017

/subor/vzn-3-2017/

VZN o miestnej dani za ubytovanie č. 4/2017

/subor/vzn-c-4-2017/

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.  5/2017

/subor/vzn-c-5-dotacie/

Rok 2016

/subor/vzn-c-1-rok-2016/

/subor/vzn-c-1-20146-hl/

/subor/dodatok-c-2-k-vzn-32008-2-pdf/- VZN - DODATOK č. 2 k VZN 3/2008- poplatky v školstve

/subor/vzn-upn-obce-pdf/ - ( zverejnenie 11.11.2016  na stránke obce ) - VZN o Vyhlásení závúzných častí ÚPN Obce Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-vzn-c-2-doc/

Rok 2015

/subor/vzn-1-2015-706/- VZN 1/2015 o podmeinkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/vzn-c-2-2015/  -     VZN- 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

/subor/vzn-3-2015/ - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Nitrianske Hrnčiarovce

Rok 2014

Zásady poskytovania pomoci obyvateľom obce

Nitrianske Hrnčiarovce v čase náhlaej núdze formou jednorázovej sociálnej dávky.

VZN - 1/2014 - /subor/vzn-1-2014/

Zásady poskytovania pomoci obyvateľom obce

Nitrianske Hrnčiarovce v čase náhlaej núdze formou jednorázovej sociálnej dávky.

VZN - č. 3/2014-pdf  (  Miestna daň z nehnuteľnosti )

 

 

 

 

 

stiahnite si všetky všeobecne záväzné nariadenia obce Nitrianske Hrnčiarovce: vseobecne_zavazne_nariadenia.zip