Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Nitrianske Hrnčiarovce

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Jelenecká 72A, Nitrianske Hrnčiarovce


Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)


• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy (pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. a vyhlášky č. 366/2010 Z. z.
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

• vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..

Iné kritériá a požiadavky:

• osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,
• orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
• základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
• znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
• základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Nitrianske Hrnčiarovce

• dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy  a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),
• referencie z predchádzajúcej praxe,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• doklady o vzdelaní (overené kópie),
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
• písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
• výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona  č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z..
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

• Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť:
- do 15.05. 2018 do 13:00 hod.
- na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

- v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
• Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
• Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.


Ďalšie informácie: Obec Nitrianske Hrnčiarovce : Tel: +421 37 656 31 87

Fax: +421 37 656 32 62 E-mail: ounh@stonline.sk

Nitrianske Hrnčiarovce dňa 16.04.2018 

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce

/subor/vyberove-konanie-na-riaditela-ms-nitrianske-hrnciarovce/