Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obec Nitrianske Hrnčiarovce v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú verejnú zbierku

Usporiadateľ zbierky: Obec Nitrianske Hrnčiarovce
IČO  :  00
611182

 Účel dobrovoľnej zbierky: získanie dobrovoľných peňažných príspevkov pre novovybudovanú MŠ v Nitrianskych Hrnčiarovciach na rozvoj vzdelávania a podpory práce s deťmi a vybavenie herne a učebne.

Miesto konania dobrovoľnej zbierky : Kultúrny dom v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Konanie dobrovoľnej zbierky : 10.12.2016

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola: Zbierkou získané finančné prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a o použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informované OcZ Nitrianskych Hrnčiarovciach, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce, na webovej stránke www.nitiranskehrnciarovce.sk.


Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná kontrolórka obce.

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 65/2016 dňa 10.11.2016