Obec Nitrianske Hrnčiarovce

v y h l a s u j e

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

(ďalej iba súťaž)

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Obce Nitrianske Hrnčiarovce

Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa za nasledovných súťažných podmienok:

I. Vyhlasovateľ:

Úradný názov: Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Sídlo: Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Bankové spojenie: Prima Banka 0803587001 IBAN SK53 5600 0000 0008 0358 7001

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Vrábelová

Kontakty: tel. 037/6563187, 0904140014, e-mail: ounh@stonline.

Bližšie informácie a podmienky súťaže :

www.nitrianskehrnčiarovce.sk , úradna tabula obce

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce, parcely KN-C:

1472/414, trvalý trávnatý porast o výmere 1099 m2,

1472/415, trvalý trávnatý porast o výmere 1004 m2,

1472/416, trvalý trávnatý porast o výmere 911 m2,

1472/395, trvalý trávnatý porast o výmere 531 m2,

vedené na liste vlastníctva obce Nitrianske Hrnčiarovce č. 2254.IIIKritéria pre posudzovanie súťažných návrhov :

3.1. Minimálna kúpna cena 90€ /m2  . Kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.

3.2 Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 20.10.2017 :

a) podateľňa Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce do12.00 hod.

b) doručené poštou do 20.10.2017

3.3. Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode I.,v zalepenej obálke s označením VEREJNO-OBCHODNÁ SUŤAŽ - NEOTVÁRAŤ

3.4.Vyhlasovateľ a vybratý účastník ( na základe najvyššej ponúknutej ceny) uzatvoria kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa vyhlásenia víťazného uchádzača schváleného Obecným zastupiteľstvom.Vyhlásenie vybratého návrhu bude uskutočnené najneskôr do 5 dní po zasadaní najbližšieho Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční po 20.10.2017.

3.5 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek zrušiť ( podľa § 283 na nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži, t.j. všetky náklady si znášaju sami.

V Nitrianskych Hrnčiarovciach 05.10.2017Mgr. Anna Vrábelová

starostka obceZverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce dňa : 05.10.2017

/subor/zapisnica-z-otvarania-obalok-vos/