Obec Nitrianske Hrnčiarovce

 Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

 

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

VEDÚCA / VEDÚCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

s nástupom od 23.8.2019

 Kvalifikačné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a podobne ).

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:

 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť riadiť školskú jedáleň
 • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
 • práca s počítačom,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • prax v danej profesii vítaná

 Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná prihláška o zaradenie do výberového konania,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi /fotokópia/,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania /zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov/,
 • stručná koncepcia riadenia ŠJ.

 

Prihlášky do konkurzného konania s označením

„ Výberové konanie – neotvárať“ doručiť na adresu Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

do 19. 07. 2019 osobne alebo poštou.

 

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania.

 

PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce