O Z N A M

             VÝVOZ KOMUNÁLNEHO  ODPADU BUDE 27.12.2015                         tak ako je uvedené v harmonograme