OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 14.februára 2017 o 18.00 hod

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Interpelácia poslancov

 3. Kontrola uznesení

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Schválenie programu

 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

 8. Žiadosti občanov a firiem

 9. Dohoda STAVEKO – Obec Nitrianske Hrnčiarovce

 10. Návrh zmluvy kanalizácia – vodovodné prípojky ( odbočenia )

 11. MŠ – II. etapa

 12. Iné

 13. Záver

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce