Číslo: OZ - ........../2016

Vyvesené: 27.10.2016

Zvesené:

Podpis:

Pečiatka:

NÁVRH

1

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Z................................................2016

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Nitrianske Hrnčiarovce

Obecné zastupiteľstvo Nitrianske Hrnčiarovce sa uznieslo v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/ Územný plán obce Nitrianske Hrnčiarovce – vypracovaný pre územie obce Nitrianske Hrnčiarovce je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. ............/2016 z............2016

2/ Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Nitrianske Hrnčiarovce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Nitrianske Hrnčiarovce

príloha

Pre veľkosť materiálu môžete nahliadnuť do príslušných dokumentov na Obecnom úrade v pracovnom čase

Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2/ Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3/ Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce, na stavebnom úrade, a na Okresnom úrade v Nitre.

4/ Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5/ Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

6/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť...................................2016.

starostka obce

/subor/zverejnene-navrh-vzn-zavazne-casti-upn-obce/