Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením

od ústneho rokovania formou: VEREJNEJ VYHLÁŠKY - IBV Zoborské lúčky

viď príloha: /subor/zverejnenie-ibv-zoborske-lucky/