/subor/zverejnenie-navrh-vzn-1-2016-nakladanie-s-odpadmi/

N á v r h

Všeobecného záväzného nariadenia  Obce Nitrianske Hrnčiarovce o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianske Hrnčiarovce