Verejná vyhláška

Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianske Hrnčiarovce podľa §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Vám oznamuje v súlade s ustanovením  § 22 ods. 3 stavebného zákona prerokovanie

Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce

Nitrianske Hrnčiarovce

v termíne od 06.11. 2017 do 06.12.2017.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianske Hrnčiarovce je k nahliadnutiu v pracovných dňoch počas pracovnej doby na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce a na internetovej stránke www.nitrianskehrnciarovce.sk.

Vaše pripomienky zasielajte písomne do 30 dní od vyvesenia Verejnej vyhlášky na adresu: Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, e-mailom: ounh@stonline.sk alebo doručte osobne na podateľňu.

Vyvesené dňa: 06.11.2017

Zvesené dňa:

Dokumenty si môžete stiahnuť TU