Z V E R E J N E N I E

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

UPOVEDOMENIE  o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti povolenia vodných stavieb - viď príloha

 

/subor/verejna-vyhlaska-upovedomenie/