Z V E R E J N E N I E :

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obec Nitrianske Hrnčiarovce predkladá návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom získania dobrovoľných peňažných príspevkov pre Základnú školu v Nitrianskych Hrnčiarovciach na rozvoj vzdelávania a podpory práce s deťmi a vybavenie a sfunkčnenie pohybovej herne a učební. Verejná zbierka sa uskutoční dňa 5.12.205 od 1600h. v priestoroch kultúrneho domu v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

Vyvesené : 18.11.2015

Zvesené :