ROK 2019

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-suhlas-na-vyrub-drevin/

Zverejnenie Verejná vyhláška - Oznámenie - IBV nad Vinicami - ZD -728/2019-945-Ža-A

/subor/zverejnenie-oznamenia-verejnej-vyhlasky-zd-ibv-nad-vinicami/

Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky 1.10.2019

Stavebné práce - „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného spoločenského centra“.

/subor/priloha-c-1-situacia-1-10-2019/

/subor/priloha-c-1-a4-rez-a-a-1-10-2019/

/subor/priloha-c-1-a5-podorys-strechy-1-10-20419/

/subor/priloha-c-1-a6-pohlady-1-10-2019/

/subor/preloha-c-1-sprievodna-sprava-10-2019/

/subor/priloha-c-1-suhrna-technicka-sprava-1-10-2019/

/subor/priloha-c-1-technicka-sprava-1-10-2019/

/subor/priloha-c-2-vykaz-vymer-1-10-2019/

/subor/priloha-c-3-navrh-na-plnenie-kriterii-1-10-2019/

/subor/priloha-c-4-cestne-vyhlasenie-1-1-02019/

/subor/priloha-c-5-zmluva-o-dielo-1-10-2019/

/subor/vyzva-na-predlozenie-ponuky-ntrianske-hrnciarovce-1-1-02019/

Zverejnenie Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE  - vodná stavba - OU-NR-OSZP3-2019/029109-003

/subor/rozhodnutie-verejna-vyhlaska-vodna-stavba-r-t/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška -Oznámenie- 728/2019-947-01-Ža-A- RD Mon. Bartosieicza -ZD

/subor/oznamenie-vv-728-22019-947-za-a-zd/

Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky

Stavebné práce - „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného spoločenského centra“.

/subor/priloha-c-1-situacia/

/subor/priloha-1-rez-a-a/

/subor/priloha-c-1-podorys-strechy/

/subor/priloha-c-1-pohlady/

/subor/priloha-c-1-sprievodna-sprava/

/subor/priloha-c-1-suhrna-technicka-sprava/

/subor/priloha-c-1-technicka-sprava/

/subor/prioloha-c-2-vykaz-vymer/

/subor/priloha-3-navrh-plnenia-kriterii/

/subor/priloha-c-4-cestne-vyhlasenie/

/subor/priloha-c-5-zmluva-o-dielo/

/subor/vyzva-na-predlozenie-ponuky/

 Zverejnenie  Verejnej vyhláška Stavebné povolenie - R.T. sklad st. materiálu

/subor/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-r-t-sklad-sta-materialu/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška Oznámenie Slovak Telekom

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie-slovak-telekom/

Zverejnenie  Verejnej vyhláškaOznámenie o začatí vodoprávneho konania R.T.

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-vodopravneho-konania/

Zverejnenie Verejná vyhláška ROZHODNUTIE  ul. Kríková 4 x 3BJ Domstav

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-krikova-ul-4x3bj/

Zverejnenie Verejná vyhláška  ROZHODNUTIE  RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-ul-mon-bartisiewicza/

Zverejnenie VZN MŠ 3/2019

/subor/vzn-c-3-2019/Zverejnenie Verejná vyhláška Oznámenie RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/kpu-verejna-vyhlaska/

Zverejnenie STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška 9 b.j.  Nitrianske Hrnčiarovce- ZD

/subor/zverejnenie-sp-verejna-vyhlaska-257-2019-9-b-j-zd/

Zverejnenie STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška 16 RD  Nitrianske Hrnčiarovce- ZD

/subor/zverejnenie-sp-verejna-vyhlaska-258-2019-16-rd-zd/

Zverejnenie Návrh VZN MŠ 3/2019

/subor/navrh-vzn-ms-3-2019-940/

Zverejnenie Verejná vyhláška  RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/verejna-vyhlaska-rd-ul-mons-bartisiewicza/

Zverejnenie Verejná vyhláška  ul. Kríková 4 x 3BJ Domstav

/subor/verejna-vyhlaska-4x3bj-domstav-ul-krikova/

Zverejnenie  zámeru odpredaja  majetku obce parc.č. 1473/14

/subor/zamer-p-h-sebökova-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie  zámeru odpredaja  majetku obce parc.č. 1472/197

/subor/zamer-p-j-behal-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie  zámeru prenájmu  majetku obce parc.č. 289/1

/subor/zamer-prenajmu-p-r-godalova-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie - Oznámenie Verejnej vyhlášky 740/2019-703-01-Žá-A

/subor/zverejnenie-oznamenia-verejnej-vyhlasky/

Zverejnenie - DODATKU č. 1 k  VZN č. 2/2019 ( OcZ 19.06.2019)

/subor/vzn-dodatok-c-1-k-vzn-c-2/

Zverejnenie Návrh - DODATOK č. 1 k VZN č. 2/2019

/subor/návrh-dodatok-c-1-vzn-2-2019/

Zverejnenie  Návrh -  Záverečný účet 2018

/subor/navrh-záverečný-účet-2018-913/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 257/2019-285-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-257-2019-285-01-za-a/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 258/2019-286-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-258-2019-286-01-za-a/

Zverejnenie ROZHODNUTIA - Povolenie výnimky zo zákona o lesoch - rozkladanie ohňa

na lesných pozemkoch v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce- PS Zoborský vrch

/subor/rozhonutie-povolenie-vynimky-zo-zakona-o-lesoch/

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 24.04.2019

z parc.č. 640/100 - parc. č. 502/11 a 502/12

/subor/zamer-24-04-2019/

Zverejnenie - ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2019 - Výdavkové položky č.2

/subor/rozpoctove-opatrenie-2019-vp/

Zverejnenie - ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2019 - Výdavkové položky

/subor/rozpoctove-opatrenia-2019/

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce

/subor/zamer-predaja-parc-c-201-2-zd-413/

Zverejnenie zámeru odpredaja obce

/subor/zamer-predaja-parc-c-289-38-zd/

Zverejnenie o výsledku vybavenia petície PE/1/2019

/subor/zverejnenie-výsledku-vybavenia-petície-pe1-2019/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín-844/

ZVEREJNENIE -  VZN č. 1/2019 MŠ

/subor/vzn--1-2019-m-195/

ZVEREJNENIE -  VZN č. 2/2019 - Ulice

/subor/vzn-2-2019-urenie-nzvov-ulc/

ROK 2018

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/vrub-concept-reality-investment-bratislava/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/zverejnenie-vrub-drevn-obec-titre/

ZVEREJNENIE - Výzva na predloženie ponuky

Rekonštrukcia MK Chryzantémová ul. I. etapa Nitrianske Hrnčiarovce.

/subor/výzva-predloženie-ponúk-rekontštrukcia-mk-chryzantmová-i-e/

ZVEREJNENIE - Výzva na predkladanie ponúk

/ prieskum trhu /

Názov zákazky MŠ- II etapa

/subor/zverejnenie-vzva-na-predkladanie-ponk-m-ii-etapa/

/subor/oprvnen-vdavky-m-ii-etapa/

/subor/neoprvnen-vdavky-m-ii-etapa/

/subor/so-02-1-architektura/

/subor/so-02-2-elektrointalcia/

/subor/so-02-3-zdravotechnika/

/subor/so-02-4-vykurovanie/

/subor/so-02-5-spevnen-plochy/

/subor/m-n-h-shrn/

Oznámenie - územné rozhodnutie - Verejní vyhláška - 294/2018-160-02-Žá

/subor/vrejn-vyhlka-zemn-rozhodnutie/

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín/

ZVEREJNENIE VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA MŠ NITRIANSKE HRNČIAROVE

/subor/vberov-konanie-na-riaditea-m-nitrianske-hrniarovce/

Zverejnenie - Zápisnica z otvárania obálok VOS  - 19.09.2018

/subor/zápisnica-z-otvárania-obálok-19-09-2018-892/

ZVEREJNENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA- MIESTNE KOMUNIKÁCIE

za Škôlkou Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/verejná-vyhláška-mk-za-škôlkou/

Zverejneie - Zápisnica z otvárania obálok VOS - 31.08.2018

/subor/zverejnenie-zápisnica-z-otvárania-obálok-vos/

Zverejnenie - Vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže- OcZ 13.08.2018

/subor/zverejnenie-vos-1x-ocz-13-08-2018/

/subor/zverejnenie-vos-2x-ocz-13-08-2018/

Zverejnenie - Zápisnica z otvárania obálok VOS  - 09.08.2018

/subor/zápisnica-z-otvárania-obálok-09-08-2018/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.06.2018

/subor/zverejnenie-vos-25-06-2018/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.06.2018

/subor/zverejnenie-zmeru-p-m-gronsk/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.06.2018

/subor/zverejnenie-zmer-mudr-brezovsk/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 05.06.2018

/subor/zverejnenie-zameru-p-demo/

Zverejnenie : Výzva na CP na stavbu MŠ

/subor/zverejnenie-vyzva-na-cp-ms-606/

ZMENA lehoty na  CP na stavbu Materskej škôlky

/subor/1-vyzva-na-cenovu-ponuku-ms-nh-stavba-zmena-lehoty-na-predklas-pdf/

Zverejnenie : Výzva na predkladanie ponúk 18.05.2018

/subor/vyzva-na-predkladanie-ponuk/

Zverejnenie : Doručenie zámeru - oznámenie o začatí konania

/subor/zamer-oznamenie-o-zacati-konania/

Zverejnenie - Vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže 04.04.2018, 23.05.2018

/subor/vos-pozemky-2-x/

/subor/vyhlasenie-vos/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou 04.04.2018

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-581/

Zverejnenie odpredaja majetku obce parc. č. 1444 k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaja/

rok 2017

Zverejnenie - Vyhlásenie  verejno obchodnej súťaže 05.10.2017

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-544/

Zverejnenie zámeru na optimalizáciu tvaru pozemkov 14.9.2017

/subor/zverejnenie-zameru-na-optimalizaciu-tvaru-pozemkov/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou 14.9.2017

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.07.2017

1.) Mgr. Richardovi Derlichovi a Andree Derlichovej rod. Ivanovej

/subor/zverejnenie-zameru-p-derlich/

 

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 30.05.2017 :

1.) Stanislav Sedlár a manž. Lucia Sedlárová

/subor/zvrerejnenie-zameru-odpredaja-majetku-obce/

2) MUDr. Marek Brezovský  a manž.MUDr.  Liliana Brezovská

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-2/

Zverejnenie odpredaja majetku obce parc. 1444 k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce 13.4.2017 :

a. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-br/

b. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-b/

c. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-kl/

d./subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-p/

e./subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-t/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku :

/subor/zverejnenie-zamer-obce/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku:

/subor/zverejnenie-zameru/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku:

/subor/zverejnenie-546/